Privacyverklaring Veldhovens Muziekkorps (VMK)

Het Veldhovens Muziekkorps hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Veldhovens Muziekkorps houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij brengen u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en verklaren deze te allen tijde te zullen respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het Veldhovens Muziekkorps verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en);

 • Administratieve doeleinden;
 • Het voeren van een ledenadministratie inclusief een vastlegging van door de vereniging uitgeleende zaken als een instrument en/of een kostuum.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • IBAN-nummer

Uw persoonsgegevens worden door het Veldhovens Muziekkorps opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrienden van het Veldhovens Muziekkorps

Persoonsgegevens van vrienden worden door het Veldhovens Muziekkorps verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. een nieuwsbrief
 • Het sturen van facturen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding Vriendenclub

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • E-mailadres.

De persoonsgegevens van de vrienden worden door de vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is als vriend.

Beveiliging

Wij hebben onder meer  de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om genoemde persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens het Veldhovens Muziekkorps van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mocht deze klacht niet naar uw tevredenheid worden opgelost heeft u altijd het recht deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens van het Veldhovens Muziekkorps

Secretariaat Veldhovens Muziekkorps
Molenstraat 99
5691 AH Son en Breugel
06-13343301
E-mail: secretariaat@veldhovensmuziekkorps.nl

Scroll naar boven