Geschiedenis van het Veldhovens Muziekkorps

In chronologische volgorde vindt u hier een overzicht meer dan een eeuw Veldhovens Muziekkorps.

Vanaf +/- 1800 begint het spelen in blaasorkesten een populaire vrijetijdsbesteding te worden. De harmonie is de oudste vorm van het blaasorkest. Motieven om een blaasorkest op te richten varieerden. Vaak wilde men processies en kerkelijke plechtigheden opluisteren, vandaar dat de versoepeling van het processiebeleid in 1870 een stijging van het aantal blaasorkesten tot gevolg had.

Ook vond oprichting vaak plaats als gevolg van een feest, kermis of muziekconcours. Dit is het geval in Veldhoven. In mei 1894 herdenkt de Veldhovense handboogschutterij “Prins Hendrik” haar 25 jarig bestaan met een internationaal concours, waarbij een eigen plaatselijke harmonie zeer wordt gemist. Op 1 september meldt de Peel en Kempenbode : “Een zaak waarover reeds vroeger is gesproken is heden met de kermis weer te sprake gekomen, namelijk het plan tot oprichting van een fanfare of harmonie….Moge de kermis van 1894 het schone gevolg hebben, dat wij weldra in ’t bezit komen van een flinke harmonie of fanfare.”

In korte tijd worden kennelijk voldoende “welgezetenen burgers” voor de zaak gewonnen, want de krant schrijft dan: ” ’t boterfabriek en de harmonie brengen tegenwoordig menig tong in beweging”. Het tot stand komen van onze harmonie is zo goed als verzekerd. De oprichtingscommissie bestaat uit dorpsnotabelen  H.B.C.F. de Wit (kandidaat notaris ), H.W. Plateel steenfabrikant), C. Rijken (hoofd der school), A v.d. Sanden (industrieel), A v.d. Wildenberg en voor de financiën zeer belangrijke P. Coppelmans (landbouwer).

Reeds twee maanden later staat in de Peel en Kempenbode: “Veldhoven, 6 nov. ’t was gisteren een dag van de welvaart en vooruitgang in ons dorp: een kar volgeladen met muziekinstrumenten, afkomstig uit de zo gunstig bekende fabriek van den heer M.J.H. Kessels uit Tilburg kwam ons dorp binnen, zodat wij ons nu, dankzij de steun van onze dorpsgenoten, spoedig in het bezit kunnen zijn van een fanfare.”

Dan is het zover : “Den 24ste nov. 1894 werd het muziekkorps opgericht onder presidium van den heer J.C. van Nuenen, burgermeester van Veldhoven en Meerveldhoven. De leiding werd opgedragen aan den heer P.A. de Bont te Oerle, een algemeen erkende autoriteit op muzikaal gebied. Het Veldhoven’s Fanfarekorps is een feit.” 

 

vmk_in_1907-75
Het VMK in 1907 bij twaalfenhalf jarig bestaan

 

Het gezelschap Veldhoven’s Fanfare korps genaamd, heeft hoofdzakelijk ten doel het door een gulhartige en welgemeende omgang de leden aangenaam te maken, zich trachten te bekwamen in de muzikale kunst den roem hare instelling waardig te onderscheiden. (reglement 1901).In de beginperiode repeteerde het korps 5 tot 10 uur in de week. Daarnaast besteedde dirigent de Bont veel tijd aan de opleiding van de afzonderlijke leden, die daartoe iedere week naar Oerle liepen, waar dhr de Bont de functie van gemeentesecretaris bekleedde.De Peel en Kempenbode van mei 1902 plaatst het bericht dat het Fanfarekorps zich een drapeau heeft aangeschaft bij de heer Laumen te Roermond. “Een prachtstuk van bruin zijden pluche met naam en insignes in keurig goud en zilver passementariewerk”. Deze drapeau doet dienst tot de tweede wereldoorlog. Op foto’s uit 1949 staat het korps met een nieuwe van donker blauw velours.Na de omschakeling van Fanfare naar harmonie, in 1963 wordt alleen de naam op dit blauwe vaandel gewijzigd. In 1980 krijgen wij ons donker rode drapeau met gemeente wapen van Veldhoven. Alle drie de drapeau’s bestaan nog.

In 1907 bestaat de fanfare 12.5 jaar. Ter ere van dit jubileum krijgt de fanfare uniformpetten cadeau. Een vreemd gezicht, maar toch zal het nog tot 1956 duren voor het korps geheel in uniform gekleed gaat. Het repertoire groeit gestaag onder de inspirerende leiding van P.de Bont. Stukken als Procida, A mon pays, Pas redouble, Samson, Grand duc Guillaume en La reine des fleurs vallen volgens de kranten bij het publiek in de smaak en worden keurig en netjes uitgevoerd.Aan publieke belangstelling blijkt geen gebrek.Tot aan zijn overlijden in 1912 werkte P.de Bont op eminente wijze aan de opbouw en bloei van de fanfare. Zijn heengaan is een gevoelig verlies. Zoon W.de Bont zet het werk van zijn vader voort.

De mobilisatie van 1914 riep veel leden onder de wapenen zodat de repetities moesten worden gestaakt. Het is een feit dat het reglement uit 1901 in 1916 opnieuw wordt ondertekend door 7 bestuursleden en 14 werkende leden. Ook musiceert ze van tijd tot tijd, want in 1918 trekt de fanfare aan het hoofd de R.K. Werkliedenvereniging van Veldhoven onder het spelen van een opgewekte “pas redouble” naar het lokaal der liedertafel bij de heer A v.d. Made te Meerveldhoven.

Bovendien geeft ze in datzelfde jaar een uitvoering ten gevolge van het feest Schapulier op de kiosk in de tuin van G. Verhagen en brengt ze een serenade aan de heer Van Hoof bij zijn installatie als burgermeester van groot Veldhoven. Tijdelijk veranderd de naam van de fanfare in bondsharmonie wanneer zij in 1919 onderdeel wordt van Boerenbond en Werkliedenvereniging en het bondsgebouw als onderdak kiest. Al met al geen bloeiende jaren van het korps.

Het is pas in 1923, dat na enige voorbereiding, de heer C. Rijken in de zaal van de R.K.Volksbond het herrezen gezelschap aan talrijke belangstellende kan voorstellen.Onder leiden van de nieuwe directeur Jos Rijken uit Eindhoven, kunnen de muzikanten al een ouverture laten horen. In 1928 legt Jos Rijken zijn directeurschap neer na enige strubbelingen met het bestuur. In zijn plaats wordt de heer C. v. Woerkom uit Eersel benoemd. Helaas profiteerde het korps maar kort van zijn kwaliteiten, in 1931 komt hij te overlijden.

 

vmk_1932
Het VMK in 1932

 

Na het overlijden van C. van Woerkom wordt Anton van Leest uit Eindhoven gekozen als directeur. Als jeugdig en begenadigd tenorsaxofonist werd hij door de Philips harmonie naar Eindhoven gehaald, waar hij al snel over meerdere verenigingen met groot succes de dirigeerstok voert.

 

Anton van Leest
Anton van Leest

 

Ook voor Veldhovens fanfare korps breekt een glansperiode aan. In de feestgids van 1968 steekt H. Smets op onnavolgbare wijze de loftrompet over van Leest: “Al spoedig na de aanvaarding van zijn functie werd het aan bestuur en leden duidelijk dat wij in de heer van Leest een leider gevonden hadden die een schier tomeloze energie paarde aan een meesterlijk muzikaal vakmanschap…een man bovendien, die door zijn openhartig en eerlijk karakter met de hoogachting ook de vriendschap van zijn muzikanten veroverde. Zo schiep hij in ons korps het klimaat en de sfeer die voor het leveren van topprestaties tegelijk voorwaarde en noodzaak zijn”. Het orkest groeit in leden en kwaliteit.

Liefst zeven maal neemt het onder deze dirigent deel aan een concours, alle zeven maal met een 1ste prijs. Van Leest loodst ons de muzikale ladder op vanaf de 2de afdeling tot aan ’t lof der jury in de superieure. Hoger kan het niet. Onze fanfare hoort bij de Nederlandse top.

In 1934 geeft de heer C. Rijken, vanwege zijn leeftijd, na 40 jaar bestuurslidmaatschap, de voorzitters hamer door aan de heer W.van Sambeek. C. Rijken wordt benoemd tot erevoorzitter.

Door de mobilisatie van 1939 en de oorlog 1940 – 1945 liggen de activiteiten noodgedwongen stil. In het archief bevindt zich een schrijven uit 1942 van de Nederlandse Bond van Dilettantenorkesten waarin de fanfare wordt gemaand zich als lid aan te melden, waarmee ze tevens lid is van de door de bezetting ingestelde cultuurkamer, “zonder lidmaatschapskaart zal het verenigingen verboden worden te repeteren, laat staan een uitvoering te geven.

vmk_1952
Het VMK in 1952

In 1946 neemt Anton van Leest de dirigeerstok weer op en krijgt het bestuur aanvulling. Een vocaal en instrumentaal Solistenconcours wordt georganiseerd. Hopelijk is de deelnemer met het hoogst aantal punten blij met fl.15,= en degene op de 6de plaats met fl.3,=.

In 1952 viert Anton van Leest 3 jubilea: 40 jaar musicus, 30 jaar dirigent, 25 jaar directeur van Veldhovens fanfare korps. Hem wordt een huldigingconcert aangeboden in de zaal van Katholiek leven in Eindhoven samen met 3 onder zijn directie staande verenigingen. Veldhoven eert hem met een concert in het verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat, waar o.a. de Cecilia mars wordt uitgevoerd, de 1ste  mars die van Leest voor ons korps componeerde.

Naast de feestvreugde rondom de jubilea van de directeur en het succes op het concours in Uitwijk heerst er binnen de fanfare verslagenheid bij het overlijden van de voorzitter W.van Sambeek, 30 jaar lang een haast onvervangbare persoonlijkheid binnen onze vereniging. De heer C. Hoeks zet als vice-voorzitter tijdelijk de taak van voorzitter voort.

Deze nog jonge en energieke bestuurder zette de reeds onder zijn voorganger genomen initiatieven o.a. tot uitbreiding van het tamboerkorps, de uniformering van het korps, maar vooral de bouw van een kiosk, krachtig voort. In 1955 wordt de kiosk geopend, waarvan de bouw financieel mogelijk was o.a. door een grootse spaarpottenactie met verloting, waarbij in veel Veldhovense gezinnen geld is gespaard voor dit doel.

In 1956 kan de fanfare zich voor het eerst in keurige uniformen aan de gemeenschap presenteren. Schoenen kunnen bij Jan Liebregts worden zwartgeverfd tegen de kosten van de verf.

De heer Hoeks blijft de voorzitters functie vervullen tot hij, pas 42 jaar oud, na een kort ziekbed overlijdt in 1957. In 1948 wordt A. van Sambeek, die in 1954 als opvolger van zijn vader was toegetreden, tot voorzitter gekozen. Na het succesvolle concours in Keyenborg bij Hengelo (gld) legt na 27 jaar van Leest zijn dirigeerstok neer. Zo komt er een einde aan het bloeiend tijdperk Van Leest.

VMK in 1968
VMK in 1968
Er breken voor onze fanfare andere tijden aan. Enerzijds stoppen een aantal oudere leden omdat ze het muzikale pijl te hoog en te moeilijk vinden, anderzijds dreigt de fanfare te vergrijzen. Louis Dijkstra, onderwijzer te Aalst, krijgt de zware taak een gehavend korps, zonder jeugdige aanvulling, nieuw leven in te blazen.
Louis Dijkstra
Louis Dijkstra
Hij begint hieraan met groot enthousiasme en constateert onder de jeugd een groter enthousiasme voor klarinet dan voor bugel. Omdat ook het muziekrepertoire voor fanfare klein is, stelt hij een plan op tot omschakeling van fanfare naar harmonie. Na veel overleg, vooral om de financiële consequenties, besluit het bestuur in 1962, dat Veldhovens fanfare orkest zal voortbestaan als harmonieorkest onder de naam Veldhovens Muziek Korps (VMK). Verjonging is geboden en met medewerking van de schoolbesturen wordt in Veldhoven dorp een  wervingsactie gehouden, met als gevolg dat een grote groep jongeren aan de opleiding begint. Al snel waagt de harmonie zich aan muzikale wandelingen door het dorp. Het eerste concert, gespeeld uit het lesboek, kost menig zweetdruppeltje. Vanaf 1960 is de directeur regelmatig en ernstig ziek. Hoezeer hij zich met ons korps verbonden voelt en hoe groot zijn inzet is blijkt,wanneer hij op maandagavonden even het ziekenhuis verlaat om een repetitie bij te wonen. In deze jaren wordt veelvuldig beroep gedaan op 2de dirigent Jan Coppens. Alhoewel ons korps het jarenlang heeft zien aankomen dat de heer Dijkstra zijn dirigentschap vanwege zijn gezondheid zou moeten beëindigen, was in 1977 het afscheid van de grondlegger van de harmonie nieuwe stijl emotioneel.

 

vmk1975
Het VMK in 1975

 

Tussen 1959 en 1977 vragen de nodige lustra’s aandacht. In 1964 wordt het 70 jarig bestaan gevierd met een festival voor boerenkapellen. De festiviteiten voor het 75 jarig bestaan zijn in 1968, weliswaar 1 jaar te vroeg, maar ze worden groots aangepakt met o.a. een kermis, een festival voor boerenkapellen en als klapstuk een voor iedereen gratis toegankelijk concert door de Koninklijke Luchtmacht in de eigen feesttent met na afloop een taptoe aan de Europalaan.

In 1970 bestaat de Gendergalm 10 jaar dit wordt gevierd met een kapellenfestival. De viering van 80 jaar VMK en 25 jaar drumband vindt in 1974 plaats in een feesttent op het kermis terrein met als uitbundige gasten Männersangverein Gieleroth.

Ook in de loop van deze periode ontvallen ons prominente leden. Waaronder meester A. Donkers 49 jaar lang (waarvan 46 jaar als secretaris) zette hij zich met tomeloze energie in voor ons korps. Met zijn nooit aflatende enthousiasme heeft hij menig schooljongen voor zijn harmonie weten te winnen.

De drumband doet het goed, ook zij hebben aanvankelijk te kampen met uittredende oud-leden, maar onder leiding van instructeur J. v. Santvoort komt het korps tot nieuwe bloei.

 

 

drumband 1985
Drumband in 1985

 

 

We mogen de Philips harmonie dankbaar zijn. Haalde ze indertijd A.v. Leest naar Eindhoven, onder wiens leiding onze fanfare grote bloei beleefde, hetzelfde geldt voor Freek Schorer. Nadat Schorer als dirigent van de Philips harmonie is gepensioneerd wijdt hij zich, naast componeren, met hart en ziel aan drie korpsen uit de regio, waar wij er gelukkig één van zijn. Zelf veelzijdig muzikant, weet hij haarfijn hoe op de verschillende instrumenten de mogelijk- en onmogelijkheden liggen; hij kent alle smoesjes al. Met een door hem gecomponeerd muziekrepertoire gooien we hoge ogen op concert en concoursen. Voor “opvatting dirigent” scoren we uiteraard tienen, bovendien schijnt Schorer het vermogen te bezitten ons boven ons eigen muzikale kunnen uit te tillen. In 1981 jubileert Schorer, het is 40 jaar geleden dat zijn eerste muziekwerk werd uitgevoerd. Nadien verrijkt hij de muziekwereld met nog vele composities.Voor ons korps aanleiding genoeg hem een feestconcert aan te bieden met als motto “Schorer dirigeert Schorer”.

 

Freek Schorer
Freek Schorer

 

Het 85 en 90 jarig bestaan wordt in 1979 en 1983 gevierd met de 60 jaar jongere bloemvereniging “Flora”. Wanneer Freek Schorer te kennen geeft te willen stoppen in 1988, het jaar dat hij 75 wordt, komt binnen het korps een Globetrotters team in actie voor de praktische organisatie van een afscheidsgeschenk aan Schorer, namelijk met het hele korps een week naar Tsjecho-Slowakije.

Om de reis te kunnen betalen wordt hard gewerkt: een rommelmarkt, een interne lotto op het reserve getal, een loterij en een kioskconcert. We reizen af naar de muziekfeesten in Steti, een stad dicht bij Praag waar Schorers wortels liggen.

Met een concert in Praag gaat voor hem een hartenwens in vervulling. Een verblijf achter het ijzeren gordijn maakt op een ieder diepe indruk. Op het sfeervolle afscheidsconcert van Schorer in De Schalm gaan de “Prager Notizen” in première, door hem geschreven en aan ons korps geschonken n.a.v. de Tsjechische reis. Schorer wordt benoemd tot eredirigent. Het tijdperk met deze “maestro” is voor ons afgesloten.

Jack Otten
Jack Otten

Na een speurtocht van het bestuur komen 3 mogelijke opvolgers van Schorer proef dirigeren op een repetitieavond. Na het horen van de leden en muziekcommissie, wordt Jack Otten uit Kerkrade unaniem gekozen. Nog jong, stelt hij zichzelf een niet geringe taak. In de Slavische getinte muziek hebben we het ver gebracht. Jack Otten vindt dat een goed korps ook andere richtingen moet kunnen spelen. Het repertoire wordt vernieuwd en moderner, dat betekent veel maatwisselingen en een ander karakter, dus goed tellen en wennen aan een nieuw geluid.

Jack heeft goede oren, het vertrouwde foezelen is er niet meer bij. De generale repetitie in De Schalm voor het eerste concert, wordt een grote schrik. Onzeker geworden door alle veranderingen zitten we als bange ezels op het podium. Na de geruststellende woorden dat het “best wel aardig” gaat, lukt het concert prima.

vmk_concours_1991

VMK op concours in 1991

 

In 1991 was het dan zover, het VMK ging met Jack Otten voor het eerst op concours. Het concours werd afgesloten met een hele mooie eerste prijs. Het duurde echter tot 1996 voordat het VMK weer op concours ging. Nu waren de muzikanten toch duidelijk gevormd en haalde men in de ere afdeling een eerste prijs met promotie naar de afdeling superieur.

In de afdeling superieur ging het VMK in 2001 weer op concours en ook nu weer werd het een groot succes namelijk een eerste prijs en de op een na hoogste score van het concours. Voor vele was het een teleurstelling dat men niet meer kon promoveren. Jack Otten heeft hiermee bewezen een groots dirigent te zijn.

Het orkest staat sinds december 2007 onder leiding van Stef Bazelmans.

Stef Baselmans 2020

Hij speelde dwarsflluit van 1989 to 2004 in de Johan Willem Friso kapel en na de opheffing van dit orkest tot mei 2005 bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Verder speelde hij onder andere in het Brabants orkest en het Residentie Orkest.

Stef Bazelmans is een bekend musicus en docent. Hij studeerde van 1979 tot 1989 dwarsfluit aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en panfluit van 1985 – 1989 bij Stichting Hémon, Panfluitconservatorium Den Haag. Daarnaast volgde Stef fluitcursusssen bij Geoffrey Gilbert, Peter Lucas Graf, Trevor Wye en Robert Dick.

Stef Baselmans 2020

In april 2007 is hij afgestudeerd op Hafa-directie aan de Fontys Hogescholen te Tilburg bij Hardy Mertens en lichte muziek bij Maino Remmers.

Onderleiding van Stef gaat het orkest veel meer lichte muziek maken. Er komen speciale thema concerten waarin samen gewerkt wordt met koren, zangers en theater artiesten. Vernoemenswaardig zijn de twee-jaarlijkse nieuwjaarsconcerten Ook niet te vergeten zijn de concerten samen met Bertus Borgers zoals “Rocking Harmony”

Januari 2020 neemt Stef afscheid tijdens zijn laatste grote nieuwjaarsconcert.

Scroll naar boven